loader-logo

AVDRAG FÖR KONTOR I EGNA BOSTADEN

Den som använder en del av sin privata bostad som kontorslokal för sin näringsverksamhet kan under vissa förutsättningar få göra avdrag för en rimlig faktisk hyreskostnad. För att avdrag ska vara tillåtet måste följande förutsättningar vara uppfyllda:
– Det måste finnas ett tydligt behov av kontorsrummet. Detta innebär bland annat att arbetsgivaren/uppdragsgivaren inte tillhandahåller någon arbetsplats. – Kontorsrummet måste vara avskilt från bostadsdelen och inrett för verksamheten så att det inte går att använda till boendet. – Bostaden måste vara större än vad personen hade behövt om han inte behövde ett kontorsrum och kontorsrummet ska enbart användas för näringsverksamheten.

Aktiebolag

En delägare i ett aktiebolag som arbetar aktivt i bolaget får bara göra avdrag för de skäliga merkostnader (el, värme, slitage, etc.) som uppstår pga nyttjandet av bostaden. I normalfallet accepteras ett belopp om 1 000-3 000 kr.

En passiv delägare i ett fåmansbolag (som inte arbetar i bolaget) får göra avdrag med 40 000 kr per år jämte 20 procent av hyresinkomsten.

Enskild firma

Hyresrätt

Den enskilda näringsidkare som bor i en hyresrätt och använder en del av lägenheten för näringsverksamheten får göra avdrag för en andel av den totala kostnaden. I den avdragsgilla kostnaden ingår hyran, men även kringkostnader som värme, vatten, el, avlopp och sophämtning. Den procentuella andel som avdrag medges med bestäms utifrån hur stor del av ytan som används för boende respektive näringsverksamheten.

Avdrag medges även för reparationer i den del som används för näringsverksamheten om dessa krävs för bedrivandet av verksamheten.

Alternativt kan avdrag medges med ett schablonbelopp om 4 000 kr per år. I detta belopp ingår då hyran och samtliga kringkostnader som el, vatten, etc. Använder man sig av schablonavdraget krävs inte att arbetet sker från en särskilt avskild del av bostaden. En förutsättning för att få nyttja schablonbeloppet är att minst 800 timmars arbete har utförts i bostaden under beskattningsåret.

Bostadsrätt

Reglerna för bostadsrätt är desamma som vad som ovan angetts för hyresrätt. Skillnaden här är dock att bostadsrättsinnehavaren betalar föreningsavgift i stället för hyran. Bostadsrättsinnehavaren får göra avdrag för en andel av avgiften, liksom för en andel av kringkostnader såsom vatten och el, etc. Om avgiften till föreningen delvis utgörs av ett kapitaltillskott till föreningen utgör inte den delen underlag för något avdrag. Inte heller räntekostnaden för ett bostadslån ingår i underlaget för avdraget.

Även vad gäller bostadsrätt kan man i stället nyttja sig av schablonavdraget med 4 000 kr per år. Reglerna för detta är desamma som vad som ovan anges under hyresrätt.

Läs mer:

-2 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.