loader-logo

Räkenskapsår

Räkenskapsår innebär den tidsperiod som innefattar ett företags affärshändelser och ekonomiska rapportering inom ett årsbokslut. Då räkenskapsåret avslutas upprättas ett årsbokslut och redovisas eventuellt genom en årsredovisning beroende på bolagets form och storlek.
 
Ett räkenskapsår ska enligt huvudregeln innefatta 12 månader, men en verksamhet kan i starten förlänga eller förkorta det första räkenskapsåret så det omfattar mellan 1 och 18 månader. (Detta gäller även vid omläggning av räkenskapsår.)
Räkenskapsårets första dag påbörjas då den dagen då bolaget registreras hos Bolagsverket, och därmed infaller bokföringsskyldigheten enligt BFL (Bokföringslagen (lag 1999:1078) https://lagen.nu/1999:1078 )
När en verksamhet och dess bokföringsskyldighet upphör får räkenskapsåret i samband med det förkortas men inte förlängas. 

 Kalenderår VS Brutet räkenskapsår  

Ett räkenskapsår kan följa kalenderår eller vara ett så kallat brutet räkenskapsår.
De bolagsformer som måste följa kalenderår är bland annat enskild näringsverksamhet (fysiska personer) och handelsbolag med fysisk person som beskattas helt eller delvis för verksamheten. Men, om det finns synnerliga skäl kan även dessa verksamheter ansöka om och tillämpa brutet räkenskapsår.
Ansökan görs hos Skatteverket och om ett företag tillämpar brutet räkenskapsår utan tillstånd kan detta straffas och leda till vite.
 
Brutet räkenskapsår är alltså när räkenskapsåret inte följer kalenderåret. Detta är vanligt hos aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar och handelsbolag med enbart juridiska delägare.  Ett brutet räkenskapsår ska börja första dagen i en kalendermånad, omfatta 12 hela månader och avslutas den sista dagen i en kalendermånad, till exempel 1 oktober till 30 september. Det finns alltså elva olika brutna räkenskapsår.
 
Tillämpning av brutna räkenskapsår kan variera beroende på företags specifika behov till exempel säsongsmässig variation av inkomst. och regler. Några exempel är säsongsmässig variation i sin verksamhet och nybildning av sin verksamhet.

Fördelar med brutet räkenskapsår exempel:
•    Säsongsbetonat; för att inte hamna i årsbokslut och årsredovisning i högsäsong
•    Om man som företagare inte kan vara tillgänglig under ordinarie bokslutsperiod, alltså runt jul och nyår.

Fördelar förkortat/förlängt räkenskapsår
•    Förlängt: Man hinner komma igång med verksamheten längre tid första året innan det är dags för årsredovisning och därmed spara på redovisnings-kostnader
•    Förkortat: Det blir inte lika många affärshändelser att gå igenom inför det första bokslutet, vilket kan vara fördelaktigt om man tänker ta hand om sin årsredovisning på egen hand. 

 Förkortat och förlängt räkenskapsår

Vid kalenderår som räkenskapsår kan det första året förkortas eller förlängas. Detta är möjligt att välja om bokföringsskyldigheten infaller mellan 1 juli och 31 december första året, infaller den däremot första halvan av året alltså 1 januari till 30 juni, kan räkenskapsåret endast förkortas.
Även vid brutet räkenskapsår kan startåret förkortas eller förlängas. 

Gemensamt räkenskapsår

Företag inom samma koncern ska tillämpa gemensamt räkenskapsår men även denna regel kan avvikas från om det finns synnerliga skäl. (3 kap. 5 § BFL)
Även om ett företag bedriver flera verksamheter ska dessa ha samma räkenskapsår.

För rättslig vägledning om räkenskapsår, kan du gå in på Skatteverket och läsa mer:

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.15/324693.html#h-Gemensamt-rakenskapsar

Hur påverkas bolagets konkurs deras räkenskapsår :

Exempel : Aktiebolag konkurs 

 Konkurs inom aktiebolag betyder att företaget inte längre kan uppfylla sina finansiella uppgifter gentemot sina skulder ägare, inklusive leverantörer, långivare och andra fordringsägare. 

Under konkursprocessen är en ansvarig person från bolagsstämman, till exempel vd eller vice vd, skyldig/ansvarig för finansiella förbindelse. Det är superviktigt att lämna inkomstdeklaration till Bolagsverket i konkurs processen.

Räkenskap upphöra/förkortas när status för konkurs är avklarad men det blir ingen förlängning av räkenskapsår.

Exempel : handelsbolags konkurs 

Konkurs inom handelsbolag betyder att ägarna på handelsbolag är ansvariga för bolagets skulder. Under en konkursprocess granskar en konkursförvaltare från domstolen bolagets räkenskapsår och ekonomiska transaktioner. Det är viktigt att ha korrekta och fullständiga räkenskapår för att underlätta denna process.

Ansökan för förkortade och förlängda räkenskapsår 

Hur en aktiebolag ska göra ansökan av förkortning räkenskapsår hos Bolagsverket

  • Om ett aktiebolag önskar övergå från kalenderår till brutet räkenskapsår 1 juli–30 juni och vill förkorta det löpande räkenskapsåret till att omfatta tiden 1 januari år 1–30 juni år 1, ska följande krav vara uppfyllda: 
  • Bolagsstämmobeslut om ändrat räkenskapsår ska ha fattats senast den 30 juni år 1, alltså senast på bokslutsdagen för det önskade förkortade räkenskapsåret. 
  • Anmälan till Bolagsverket ska ske genast. Den ska ha kommit in till Bolagsverket senast en månad efter det nya förkortade räkenskapsårets utgång, dvs. senast den 31 juli år 1. 
  • Tillstånd av Skatteverket krävs.
  • Registrering ska kunna ske inom fyra och en halv månad efter utgången av den nya, förkortade räkenskapsperioden, d.v.s. senast i mitten av november år 1.

Hur en aktiebolag ska göra ansökan om förlängning räkenskapsår hos Bolagsverket

Om ett aktiebolag under år 1 önskar ändra sitt räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår 1 juli – 30 juni och vill förlänga det löpande räkenskapsåret till högst arton månader, ska följande krav vara uppfyllda:

  • Bolagsstämmobeslut om ändrat räkenskapsår ska ha fattats senast den 31 december år 1.
  • Anmälan till Bolagsverket ska ske genast. Den ska ha kommit in till Bolagsverket senast en månad efter det gamla räkenskapsårets utgång, dvs. senast den 31 januari år 2.
  •  Tillstånd av Skatteverket krävs. 
  • Registrering ska kunna ske inom fyra och en halv månad efter utgången av det gamla räkenskapsåret, dvs. senast i mitten av maj år 2.

Övriga Skatteverketsbeslut

Förvaltningsrätten hanteras ärende om någon företag eller organisation vill överklaga SK beslut  om räkenskapsårets tillstånd. Kammarrätten arbetar med ärenden som överklagar förvaltningsrättens beslut. 

Läs mer:

Räkenskapsår

Räkenskapsår innebär den tidsperiod som innefattar ett företags affärshändelser och ekonomiska rapportering inom ett årsbokslut. Då räkenskapsåret avslutas upprättas ett årsbokslut och redovisas eventuellt genom en årsredovisning beroende på bolagets form och storlek.
Ett räkenskapsår ska enligt huvudregeln innefatta 12 månader, men en verksamhet kan i starten förlänga eller förkorta det första räkenskapsåret så det omfattar mellan 1 och 18 månader. (Detta gäller även vid omläggning av räkenskapsår.)
Räkenskapsårets första dag påbörjas då den dagen då bolaget registreras hos Bolagsverket, och därmed infaller bokföringsskyldigheten enligt BFL (Bokföringslagen (lag 1999:1078) https://lagen.nu/1999:1078 )
När en verksamhet och dess bokföringsskyldighet upphör får räkenskapsåret i samband med det förkortas men inte förlängas.

Kalenderår VS Brutet räkenskapsår

Ett räkenskapsår kan följa kalenderår eller vara ett så kallat brutet räkenskapsår. De bolagsformer som måste följa kalenderår är bland annat enskild näringsverksamhet (fysiska personer) och handelsbolag med fysisk person som beskattas helt eller delvis för verksamheten. Men, om det finns synnerliga skäl kan även dessa verksamheter ansöka om och tillämpa brutet räkenskapsår. Ansökan görs hos Skatteverket och om ett företag tillämpar brutet räkenskapsår utan tillstånd kan detta straffas och leda till vite.
Brutet räkenskapsår är alltså när räkenskapsåret inte följer kalenderåret. Detta är vanligt hos aktiebolag, ideella och ekonomiska föreningar och handelsbolag med enbart juridiska delägare.  Ett brutet räkenskapsår ska börja första dagen i en kalendermånad, omfatta 12 hela månader och avslutas den sista dagen i en kalendermånad, till exempel 1 oktober till 30 september. Det finns alltså elva olika brutna räkenskapsår.
Tillämpning av brutna räkenskapsår kan variera beroende på företags specifika behov till exempel säsongsmässig variation av inkomst. och regler. Några exempel är säsongsmässig variation i sin verksamhet och nybildning av sin verksamhet.
Fördelar med brutet räkenskapsår exempel:
• Säsongsbetonat; för att inte hamna i årsbokslut och årsredovisning i högsäsong
• Om man som företagare inte kan vara tillgänglig under ordinarie bokslutsperiod, alltså runt jul och nyår.
Fördelar förkortat/förlängt räkenskapsår
• Förlängt: Man hinner komma igång med verksamheten längre tid första året innan det är dags för årsredovisning och därmed spara på redovisnings-kostnader
• Förkortat: Det blir inte lika många affärshändelser att gå igenom inför det första bokslutet, vilket kan vara fördelaktigt om man tänker ta hand om sin årsredovisning på egen hand.

Förkortat och förlängt räkenskapsår

Vid kalenderår som räkenskapsår kan det första året förkortas eller förlängas. Detta är möjligt att välja om bokföringsskyldigheten infaller mellan 1 juli och 31 december första året, infaller den däremot första halvan av året alltså 1 januari till 30 juni, kan räkenskapsåret endast förkortas. Även vid brutet räkenskapsår kan startåret förkortas eller förlängas.

Gemensamt räkenskapsår

Företag inom samma koncern ska tillämpa gemensamt räkenskapsår men även denna regel kan avvikas från om det finns synnerliga skäl.
(3 kap. 5 § BFL) Även om ett företag bedriver flera verksamheter ska dessa ha samma räkenskapsår.
För rättslig vägledning om räkenskapsår, kan du gå in på Skatteverket och läsa mer:
https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2023.15/324693.html#h-Gemensamt-rakenskapsar
Hur påverkas bolagets konkurs deras räkenskapsår :

Exempel : Aktiebolag konkurs

Konkurs inom aktiebolag betyder att företaget inte längre kan uppfylla sina finansiella uppgifter gentemot sina skulder ägare, inklusive leverantörer, långivare och andra fordringsägare.
Under konkursprocessen är en ansvarig person från bolagsstämman, till exempel vd eller vice vd, skyldig/ansvarig för finansiella förbindelse. Det är superviktigt att lämna inkomstdeklaration till Bolagsverket i konkurs processen.
Räkenskap upphöra/förkortas när status för konkurs är avklarad men det blir ingen förlängning av räkenskapsår.

Exempel : handelsbolags konkurs

Konkurs inom handelsbolag betyder att ägarna på handelsbolag är ansvariga för bolagets skulder. Under en konkursprocess granskar en konkursförvaltare från domstolen bolagets räkenskapsår och ekonomiska transaktioner. Det är viktigt att ha korrekta och fullständiga räkenskapår för att underlätta denna process.

Ansökan för förkortade och förlängda räkenskapsår

Hur en aktiebolag ska göra ansökan av förkortning räkenskapsår hos Bolagsverket

• Om ett aktiebolag önskar övergå från kalenderår till brutet räkenskapsår 1 juli–30 juni och vill förkorta det löpande räkenskapsåret till att omfatta tiden 1 januari år 1–30 juni år 1, ska följande krav vara uppfyllda:
• Förskottsbetald lokalhyra är ett exempel på förutbetalda kostnader. Ett företag hyr en lokal och betalar hyran kvartalsvis. Om en förskottsbetalning sker i december 2023 men nyttjandeperioden avser januari-mars 2024, är detta en förutbetald kostnad och en tillgång för företaget vid periodens slut. Detta exempel gäller även löpande under året om man vill få en mer rättvisande bild av denna kostnad månad för månad.
• Bolagsstämmobeslut om ändrat räkenskapsår ska ha fattats senast den 30 juni år 1, alltså senast på bokslutsdagen för det önskade förkortade räkenskapsåret.
• Anmälan till Bolagsverket ska ske genast. Den ska ha kommit in till Bolagsverket senast en månad efter det nya förkortade räkenskapsårets utgång, dvs. senast den 31 juli år 1.
• Tillstånd av Skatteverket krävs.
• Registrering ska kunna ske inom fyra och en halv månad efter utgången av den nya, förkortade räkenskapsperioden, d.v.s. senast i mitten av november år 1.

Hur en aktiebolag ska göra ansökan om förlängning räkenskapsår hos Bolagsverket

Om ett aktiebolag under år 1 önskar ändra sitt räkenskapsår från kalenderår till brutet räkenskapsår 1 juli – 30 juni och vill förlänga det löpande räkenskapsåret till högst arton månader, ska följande krav vara uppfyllda:
• Bolagsstämmobeslut om ändrat räkenskapsår ska ha fattats senast den 31 december år 1. :
•Anmälan till Bolagsverket ska ske genast. Den ska ha kommit in till Bolagsverket senast en månad efter det gamla räkenskapsårets utgång, dvs. senast den 31 januari år 2.
• Bolagsstämmobeslut om ändrat räkenskapsår ska ha fattats senast den 30 juni år 1, alltså senast på bokslutsdagen för det önskade förkortade räkenskapsåret.
• Tillstånd av Skatteverket krävs.
• Registrering ska kunna ske inom fyra och en halv månad efter utgången av det gamla räkenskapsåret, dvs. senast i mitten av maj år 2.

Övriga Skatteverketsbeslut

Förvaltningsrätten hanteras ärende om någon företag eller organisation vill överklaga SK beslut om räkenskapsårets tillstånd. Kammarrätten arbetar med ärenden som överklagar förvaltningsrättens beslut.
-2 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.