loader-logo

Avdragsgill Representation

Under vissa förutsättningar finns rätt att göra avdrag för representationskostnader i inkomstdeklarationen. En förutsättning för avdragsrätt är att kostnaderna måste ha ett omedelbart samband med den verksamhet som bedrivs. Exempel på när så kan vara fallet är då representationen utgör personalvård (intern representation) eller då representationen är en naturlig del av en affärsförhandling eller marknadsföringskampanj (extern representation).

Moms

Reglerna är olika beroende på om verksamheten som vill göra avdraget är momsregistrerad eller ej. Om ett företag inte är momsregistrerat får avdrag göras för hela kostnaden plus den moms som belöper på utgiften. Är företaget momsregistrerat får avdrag i inkomstdeklarationen enbart göras för beloppet exklusive moms. Avdraget för moms får i stället göras i momsdeklarationen.

Vilka utgifter är avdragsgilla? – Vilka belopp?

Förutsättningen för att en kostnad ska vara avdragsgill är som ovan nämnts att kostnaden har ett omedelbart samband med verksamheten. Exempel på avdragsgilla kostnader är kostnader för personalfester, konferenser, kick-offs, idrottsevenemang, teaterbiljetter, konsertbiljetter och liknande, allt under förutsättningen att representationen sker i syfte att främja verksamheten. I många fall har dock Skatteverket dessutom satt upp begränsningar eller schabloner för hur stort avdrag som får göras.

Avdrag för personalfester får göras maximalt två gånger per år.

Konferenskostnader är enbart avdragsgilla om det finns ett program som omfattar minst sex timmar per dag.

Det maximala beloppet för avdrag är normalt 180 kr per person plus moms. Detta avdrag är för extra aktiviteter så som teaterbiljetter och liknande. Det gäller även vid kringkostnader så som hyra av bord och stolar till en fest

Utgifter för förfriskningar och enklare förtäring, t ex fika, av mindre värde är avdragsgilla med högst 60 kr plus moms per person och tillfälle.

Undantag

En representation som enbart innehåller föräring av alkohol medför inte någon rätt att göra något avdrag i intäktsdeklarationen, dock medges avdrag för momskostnaden på ett underlag upp till 300 kr per person.

För representationsmåltider (frukost, lunch och middag) medges numera (från 2017) inte heller något avdrag i inkomstdeklarationen. Om en representation innefattar både en måltid och en sidoaktivitet till exempel konsert, måste måltidskostnaden brytas ut och hanteras som en icke avdragsgill kostnad. Däremot har man rätt att göra avdrag för momskostnaden även för måltiden. Det maximala momsavdraget är momsen på en måltidskostnad om 300 kr per person, dvs 36 kr (12 % moms på 300 kr) per person.

Om måltiden består av både mat och alkoholhaltig dryck och kostar minst 300 kr per person kan man välja att göra momsavdrag med ett schablonbelopp om 46 kr per person (då momssatsen för alkohol är högre än momssatsen för maten).

Hur man bokför representation i Enkelbok. Läs här

0 Points


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.